Ilmastolaki seuraavaan hallitusohjelmaan!

Share |

Torstai 3.3.2011 - Sanna Marin


(Julkaistu Aamulehdessä 7.3.2011)

Ilmastonmuutos on keskeisin poliittinen haasteemme nyt ja tulevaisuudessa. Ilmastokeskustelua on jo pitkään leimannut poliittinen tahdottomuus kantaa vastuuta ja etsiä kestäviä ratkaisuja, joilla ilmastonmuutoksen haasteisiin kyetään vastaamaan. Ilmastonmuutoksen torjunta on mahdollista vain, mikäli ilmastoaspekti huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Ilmastolaki on konkreettinen keino vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen.

Ilmastolain tarkoituksena on asettaa vuosittaisia päästövähennystavoitteita, joiden avulla pitkän aikavälin päästötavoitteisiin kyetään vastaamaan. Viiden prosentin vuosittaisilla päästövähennyksillä on mahdollista päästä eduskunnan ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon mukaisiin päästötavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. Siinä missä tulevaisuusselonteolla on asetettu ilmastopoliittisia tavoitteita, tarjotaan ilmastolailla reaalisia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Viiden prosentin vuosittainen päästötavoite tarkoittaisi alle 40 prosentin päästöleikkauksia vuoteen 2020 mennessä ja yli 80 prosentin leikkauksia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Ilmastolain tarkoituksenmukainen toimeenpaneminen velvoittaisi päästövähennysten toteuttamista kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Teollisuus, palvelut, asuminen, liikenne, yhdyskuntasuunnittelu ja ruuantuotanto ovat keskeisiä ilmastopolitiikan kohdentamisen alueita. Onnistunut ilmastopolitiikka vaati vahvaa yhteistyötä Euroopan unionin kuin muidenkin kansalliset rajat ylittävien organisaatioiden kanssa.

SDP on uskottavin puolue vetämään Suomen ilmastopolitiikkaa. Sosialidemokraattien vahvuutena ovat ennen kaikkea vahvat kansainväliset suhteet ja asiantuntemus. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on ylikansallinen ponnistus eikä kansainvälistä asiantuntemusta ja suhdeverkostoa voi ilmastopolitiikassa jättää huomiotta.