Pari- ja lähisuhdeväkivalta on ihmisoikeuskysymys

Share |

Perjantai 3.4.2015 - Sanna Marin / Kolumni julkaistu TANE:n tasa-arvovaalit sivustolla


Pari- ja lähisuhdeväkivalta on vakava ja laaja ihmisoikeusongelma Suomessa. Euroopan Unionin perusoikeusviraston tekemän tutkimuksen perusteella joka kolmannes suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kumppaninsa taholta. Kun otetaan huomioon myös muiden tekemä väkivalta, nousee luku lähes 50 prosenttiin. Lähisuhteissa tapahtuu paitsi fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa myös henkistä ja taloudellista väkivaltaa. Vaikka ongelma tiedostetaan, on siihen puuttumisessa merkittäviä puutteita eri puolilla maata.

Yksi keskeinen ongelma on, että pari- ja lähisuhdeväkivalta mielletään edelleen yksityiselämän piiriin kuuluvaksi asiaksi eikä yhteiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Väkivallan vastaisen työn resursointi on monin osin puutteellista. Turvakotipaikkoja ja matalan kynnyksen palveluita on liian vähän ja ne ovat osittain vaikeasti saavutettavissa. Myös väkivaltatyön koordinointi on puutteellista. Väkivaltaan puuttuminen vaatii laajaa sektorit ylittävää yhteistyötä eri palveluiden ja viranomaisten välillä ja tämän vuoksi tehokas koordinaatio on välttämätöntä.

Suomen on puututtava nykyistä hanakammin pari- ja lähisuhdeväkivaltaan ja turvattava riittävät ja saavutettavat palvelut niin väkivallan uhreille, sen piiriin altistuneille kuin väkivallan tekijöillekin. Väkivallan vastaiseen työhön on varattava riittävät resurssit ja Suomeen on perustettava valtakunnallinen työtä koordinoiva elin. Tämä on myös taloudellisesti järkevää, sillä väkivallan aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat mittavat. 

Jokaisella ihmisellä on perustavanlaatuinen oikeus turvalliseen elämään ilman väkivaltaa ja pelkoa siitä. Tämän varmistaminen on meidän kaikkien vastuulla.