Irti apatiasta - Kymmenen askelta sosialidemokratialle Suomessa

Share |

Perjantai 25.9.2015 - Sanna Marin


Julkistin viime lauantaina 19. syyskuuta Tampereella kymmenen teesiä sosialidemokraattisen politiikan, toimintatapojen ja liikkeen uudistamiseksi. Ne eivät ole kaiken kattavia, eivät valmiita, eivätkä ainoita, jotka pitää esittää. Ne ovat keskustelunavaus sosialidemokratian suunnasta ja toivon, että ne myös herättävät keskustelua, kritiikkiä, vastaväitteitä, uusia avauksia ja lopulta myös yhteisiä näkemyksiä niistä tavoitteista, joita meidän pitäisi liikkeenä ja puolueena asettaa. Lauantain jälkeen olen esittänyt teesit tai osan näistä kolmessa eri tilaisuudessa ja näiden keskustelujen pohjalta ne ovat jo osittain hioutuneet ja täsmentyneet.

 

SOSIALI- 

1) Ilmasto- ja ympäristökriisi pitää ratkaista nyt.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja resurssien hukkaaminen ovat aikakautemme suurimpia ongelmia. Jos emme kykene esittämään näihin poliittisia ratkaisuja, ovat muut ponnistelumme turhia. Siksi meidän on ajettava linjakasta ja rohkeaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, ja tehtävä myös epäsuosittuja ja voimakasta vastustusta kohtaavia päätöksiä. Tavoitteenamme tulee olla ympäristön näkökulmasta kestävä energiantuotanto ja -kulutus, maankäyttö, asuminen, liikkuminen, ruuantuotanto sekä materiaalin ja resurssien käyttö.

2) Sivistys on itseisarvo.

Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoittaminen ja kehittäminen ovat talouden, työelämän ja elinkeinojen näkökulmasta välttämätöntä, ja globaalissa nopeasti muuttuvassa maailmassa entistä tärkeämpää. Koska emme kykene täysin ennakoimaan millaista tietoa ja osaamista tulevaisuudessa tarvitsemme, on tärkeää rahoittaa sellaistakin tutkimusta ja koulutusta, jonka hyötyjä meidän on lyhyellä aikavälillä vaikea tai mahdoton arvioida. Tieto ja sivistys ovat myös itsessään tavoiteltavia asioita. Meidän tehtävämme on haastaa vallitsevaa tehokkuusajattelua, ja nähdä ihminen ja ihmiselämä muunakin kuin talouden ja tuotannon osana.

3) Suomi tarvitsee uuden perusturvamallin.

Työelämä on muuttunut ja tulee entisestään muuttumaan isojen globaalien kehityskulkujen kuten ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja robotisaation kautta. Sosiaaliturvajärjestelmämme ei enää kaikilta osin vastaa tähän muuttuneeseen todellisuuteen ja erityisesti perusturvaan kohdistuu merkittäviä muutostarpeita. Meidän on rakennettava Suomeen uusi perusturvamalli, joka on nykyistä yksinkertaisempi, yksilön näkökulmasta joustavampi ja kannustavampi, köyhyyttä poistava sekä erilaisia elämäntilanteita ja työelämän epävarmuutta paremmin huomioiva. Tarvitsemme mallin, joka sisältää sekä perustulon että syyperusteisen nykyistä yksinkertaisemman sosiaaliturvan.

4) Kuripolitiikalle on vaihtoehto.

Talouspolitiikan vaihtoehdot ja poliittiset valinnat on tuotava näkyväksi. Talouspolitiikkamme tavoitteena tulee olla korkea työllisyysaste, kapeat tuloerot ja kestävä kehitys. Leikkausten ja talouskurin sijaan meidän on ajettava investointivetoista kasvua, kysynnän vahvistamista ja progressiivista verotusta. Meidän on esimerkiksi investoitava koulutukseen ja tutkimukseen, uusiutuvaan energiatuotantoon ja -teknologioihin, tie- ja rataverkkoon sekä kaupungistumiseen, ja näin lisätä työllisyyttä sekä luoda edellytyksiä kasvulle ja viennin rakennemuutokselle.

 

DEMOKRAATTINEN

5) Tarvitsemme suoran jäsenyyden ja jäsenvaalin.

Uusi sukupolvi ei toimi historian saatossa rakentuneen organisaatiologiikan mukaisesti. Meidän on tarjottava eri ihmisille erilaisia tapoja vaikuttaa ja olla mukana sosialidemokraattisessa liikkeessä. Puolueosastoihin perustuvan jäsenyyden rinnalle on tuotava puolueen suora jäsenyys, mahdollistettava uudenlaiset toiminnan muodot ja myös resursoitava näitä. Puoluejohdon valinnassa tulee siirtyä jäsenvaaliin tai vaaliin, jossa jokainen puolueen äänestäjäksi rekisteröitynyt voi äänestää. Puoluesihteerin valinta pitää samalla siirtää puoluevaltuustolle.

6) ”Meidän täytyy voittaa vaalit”

Ei täydy! 
Meidän pitää tehdä sosialidemokraattista politiikkaa, joka tähtää parempaan yhteiskuntaan. Näin voitetaan myös vaalit. Meidän on lopetettava pakonomainen kannatusmittausten seuraaminen ja sen arviointi, mitä mieltä tietyt kannattajaryhmät ovat politiikastamme. Epätoivo, kosiskelu ja pelko kannattajien menettämisestä ovat tehokkaita äänestäjien karkottajia. Meidän on oltava ensisijaisesti poliittinen liike ja puolue, ja vasta toissijaisesti vaaliorganisaatio.

7) Jostain on luovuttava, jotta voimme rakentaa uutta.

Meidän on uudistettava tapojamme viestiä, toimia ja tehdä asioita. Jos kaikki resurssit niin rahalliset kuin työhön ja ajankäyttöön liittyvät valuvat vanhoihin rakenteisiin ja toimintamalleihin, ovat ne pois jostain muusta. Nyt tarvitaan rohkeutta tehdä myös sellaisia asioita, jotka herättävät muutosvastarintaa liikkeemme sisällä. Muun muassa Demokraatin muutos verkkopainotteiseksi on esimerkki tästä resurssien uudelleen kohdentamisesta.

 

LIIKE

8) Työväen identiteettiä ei enää ole.

Ihmiset eivät pääsääntöisesti enää identifioi itseään tai muodosta poliittista identiteettiään työn tai luokan pohjalta vaan arvojen ja asioiden kautta. Tämä ei tarkoita, ettei yhteiskunnassa yhä olisi luokkia, päinvastoin luokkayhteiskunta on tehnyt paluuta varallisuuden keskittymisen ja hyvinvointivaltion alasajon seurauksena. Eilispäivän selkeästi määriteltävissä oleva proletaari on muuttunut nykypäivän vaikeammin määriteltäväksi prekariaatiksi. Tähän joukkoon lukeutuvat niin opiskelijat, akateemiset projektityöläiset, pienyrittäjät ja itsensätyöllistäjät, pirstaleisessa työelämässä sukkuloivat palkansaajat kuin työelämästä syrjäytetyt. Meidän on tavoitettava ihmiset politiikalla ja arvoilla, koska puoluevalintoja ei enää tehdä suvun, luokan tai jaetun identiteetin kautta.

9) Kansainvälisyys voi olla suurin vahvuutemme.

Poliittisia kamppailuja käydään entistä enemmän kansainvälisillä päätöksentekoareenoilla ja monet poliittiset kysymykset vaativat ylikansallisia ratkaisuja. Meidän on kyettävä tekemään sosialidemokraattista politiikkaa monella eri tasolla, jotta voimme toimia vaikuttavasti myös Suomessa. Kansainvälisyys ja ylikansallisuus voivat olla liikkeemme suurimpia vahvuuksia ja tekijöitä, jotka erottavat meidät muista puolueista. Tämä vaatii aktiivista ja aitoa toimintaa, kiinnostusta ja läsnäoloa kansainvälisillä areenoilla sekä uuden globaalisosialidemokraattisen sukupolven kasvattamista. Olkaamme myös poliittinen koti Suomeen muualta tulleille.

10) Meidän on oltava tulevaisuuspuolue. 

Puolueemme kohtalonkysymys on löytävätkö uudet sukupolvet sosialidemokraattisen liikkeen Suomessa. Kaiken politiikkamme, toimintamme ja tekemisemme on oltava tulevaisuuslähtöistä. Tätä se on ollut myös silloin, kun hyvinvointivaltiota on rakennettu. Ryhdytään jälleen edelläkävijöiksi.