Uusi sukupolvi - Kuinka puolue päivitetään nykyaikaan?

Share |

Torstai 15.9.2016 - Sanna Marin


Julkaistu Demarinuorten Lippu-lehdessä 3/2016

Viimeisin nuorten vaikuttamista ja osallistumista kartoittanut Vaikuttava osa – nuorisobarometri 2013 maalaa ristiriitaista kuvaa uuden sukupolven suhteesta politiikkaan. Toisaalta nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta ja luottamus poliittiseen järjestelmään on vahva. Kuitenkin vain 7 prosenttia nuorista kertoo osallistuvansa poliittiseen toimintaan. Puolueilla onkin todellinen haaste saada kanavoitua nuorten kiinnostus käytännön osallistumiseksi ja toiminnaksi. Myös sosialidemokraattisen liikkeen – esimerkiksi SDP:n, Demarinuorten ja SONKin – on etsittävä vastauksia siihen, miten tavoitamme uuden sukupolven politiikassa.

Sosialidemokraattisen puolueen uudistamisesta ja sen tarpeesta on puhuttu viime vuosina paljon. Konkreettisia toimia on kuitenkin nähty liian vähän. Oman havaintoni mukaan muutosvastarinta ei suinkaan tule kentältä ja jäsenistöstä vaan puolueen hierarkian yläpäästä.

Kirjoitin noin vuosi sitten kymmenen teesiä sosialidemokraattisen politiikan, toimintatapojen ja liikkeen uudistamiseksi. Ajatukseni eivät ole vuoden takaisesta muuttuneet, mutta ne ovat jalostuneet sen keskustelun pohjalta, jota puolueen parissa on käyty.

 

POLITIIKAN TEHTÄVÄ ON RAKENTAA TULEVAISUUTTA.

 

1) Ilmasto- ja ympäristökriisi on ratkaistava nyt.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja resurssien hukkaaminen ovat aikamme suurimpia ongelmia. Tämän vuoksi SDP:n kuten kaikkien uskottavien puolueiden, on asetettava ympäristö- ja ilmastokysymykset politiikkansa keskiöön. Meidän on määriteltävä uudelleen suhtautumisemme työhön, tuotantoon ja taloudelliseen kasvuun kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

2) Sivistys on itseisarvo.

Korkea koulutustaso ja osaaminen ovat avainasemassa Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa ja elinkeinorakenteemme uudistamisessa. Sivistys on myös itseisarvo ja se mahdollistaa ihmisten ja yhteiskunnan kehittymisen. Meidän on entisestään resursoitava ja vahvistettava koulutusta ja tutkimusta sekä asetettava rohkeita tavoitteita, josta maksuton varhaiskasvatus on hyvä esimerkki.

 

3) Suomi tarvitsee uuden sosiaaliturvamallin. 

SDP:n puoluevaltuusto hyväksyi keväällä linjaukset, joiden pohjalta puolue lähtee uudistamaan sosiaaliturvaa. Demarinuorten esittämä yleisturvamalli toimii tämän työn pohjana. Nyt on varmistettava, että puolue rakentaa tämän vaalikauden aikana työelämän muutoksen huomioivan sosiaaliturvamallin kuten puoluevaltuusto on edellyttänyt ja lähtee toteuttamaan sitä hallitusvastuussa.

 

4) Kasvua elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla on ollut ja on suuri merkitys valtioiden ja yritysten menestymiselle. Koska Suomi on viennistä riippuvainen maa, kannattaa talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi asettaa elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen. Oleellista on, että uskallamme myös taloudellisesti vaikeina aikoina investoida tulevaisuuteen eli koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan, yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen sekä yhteiskunnan peruspilareiden kuten ihmisten hyvinvoinnin ja infrastruktuurin vahvistamiseen.

 

TOIMINTATAVAT TÄHÄN PÄIVÄÄN.

 

5) Tarvitsemme suoran jäsenyyden ja jäsenvaalin.

Meidän on tarjottava uudelle sukupolvelle erilaisia tapoja vaikuttaa ja olla mukana sosialidemokraattisessa liikkeessä. Puolueosastoihin perustuvan jäsenyyden ja vaikuttaminen rinnalle on tuotava suora jäsenyys joko puolueeseen tai piiriorganisaatioon, mahdollistettava uudenlaiset toiminnan muodot ja myös resursoitava näitä. Puoluejohdon valinnassa tulee siirtyä jäsenvaaliin tai vaaliin, jossa jokainen puolueen äänestäjäksi rekisteröitynyt voi äänestää. Puoluesihteerin valinta on siirrettävä puoluevaltuustolle ja puoluesihteerin roolia organisaation johtajana on vahvistettava.

 

6) Gallupdemokratiasta systemaattiseen tekemiseen.

Yksittäisten kannatusmittausten tuijottamisen sijaan, on keskityttävä politiikan sisältökysymyksiin ja asetettava pitkän aikavälin tavoitteita. Puolueen periaateohjelma tarvitsee rinnalleen selkeän poliittisen ohjelman, jota päivitetään puoluekokouksissa. Tämän lisäksi tarvitsemme konkreettisen järjestöllisen kehittämisen strategian, jossa kerrotaan askelmerkit 2020-luvun puolueeseen ja toimintaan.

 

7) Viestintä, viestintä ja viestintä.

Meidän on uudistettava tapojamme viestiä ja sisäistettävä, että hyvä viestintä ei ole sisällön vastakohta vaan sen luomisen ja jakamisen väline. Demarinuoret on kehittänyt viestintäänsä viime vuosina paljon. SDP:n kannattaa hyödyntää ja kehittää edelleen nuorisoliiton ja muiden puolueiden hyviä käytäntöjä niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä.

 

PUOLUEET MUUTTUVAT TAI KUIHTUVAT.

 

8) Työväen identiteettiä ei enää ole.

Ihmiset eivät enää muodosta poliittista identiteettiään työn tai luokan pohjalta vaan arvojen ja asioiden kautta. Tämä ei tarkoita, ettei yhteiskunnassa yhä olisi luokkia. Eilispäivän selkeästi määriteltävissä oleva proletaari on kuitenkin muuttunut nykypäivän vaikeammin määriteltäväksi prekariaatiksi. Tähän joukkoon lukeutuvat niin opiskelijat, akateemiset projektityöläiset, pienyrittäjät ja itsensätyöllistäjät, pirstaleisessa työelämässä sukkuloivat palkansaajat kuin työelämästä syrjäytetyt. Meidän on tavoitettava ihmiset politiikalla ja arvoilla, koska puoluevalintoja ei enää tehdä perheen, luokan tai jaetun identiteetin kautta. Samalla meidän on laajennettava käsitystämme työväenluokasta koskemaan hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

 

9) Kansainvälisyys voi olla suurin vahvuutemme.

Poliittisia kamppailuja käydään entistä enemmän kansainvälisillä päätöksentekoareenoilla ja monet poliittiset kysymykset vaativat ylikansallisia ratkaisuja. Meidän on tehtävä sosialidemokraattista politiikkaa monella eri tasolla, jotta voimme toimia vaikuttavasti myös Suomessa. Kansainvälisyys ja ylikansallisuus voivat olla liikkeemme suurimpia vahvuuksia ja tekijöitä, jotka erottavat meidät muista puolueista. Tämä vaatii aktiivista ja aitoa toimintaa, kiinnostusta ja läsnäoloa kansainvälisillä areenoilla sekä uuden globaalisosialidemokraattisen sukupolven kasvattamista. Yksi ulottuvuus kansainvälisyydestä on, että haluamme toimia poliittisena kotina Suomeen muualta tulleille.

 

10) Meidän on oltava tulevaisuuspuolue.

SDP:n kohtalonkysymys on löytävätkö uudet sukupolvet sosialidemokraattisen liikkeen. Kaiken politiikkamme, toimintamme ja tekemisemme on oltava tulevaisuuslähtöistä. Tätä se on ollut myös silloin, kun hyvinvointivaltiota on rakennettu. Ryhdytään jälleen edelläkävijöiksi!

IMG_1368.PNG

Avainsanat: SDP, Demarinuoret, Uudistuminen, Politiikka