Tavoitteena tasa-arvoisempi työelämä ja vanhemmuus

Share |

Tiistai 13.11.2018 - Sanna Marin


Nykyinen perhevapaajärjestelmä ylläpitää sukupuolten välistä rakenteellista epätasa-arvoa. Hoivavastuun kasautuminen lähes yksinomaan äideille heikentää niin naisten asemaa työelämässä kuin isien asemaa vanhempina. Naisilla perhevapaiden sukupuolittuneisuus näkyy alempana palkkatasona, huonompina etenemismahdollisuuksina, epävarmuutena työelämässä ja lopulta pienempinä eläkkeinä. Miehillä se näkyy esimerkiksi heikompana asemana huoltajuusjärjestelyissä erotilanteissa sekä siinä, ettei perhevapaita voi välttämättä pitää vaikka haluaisikin.

Millä tavoin perhevapaita sitten pitäisi uudistaa? SDP:n perhevapaamallin avainsanat ovat joustavuus, tasa-arvoisuus ja perheiden moninaisuuden huomioiminen. Mallissa etuudet jaettaisiin kolmeen osaan: äitiysrahaan, ansiosidonnaiseen vanhempainrahaan ja euromääräiseen vanhempainrahaan.

Ennen lapsen syntymää

Äitiysraha takaa äidille 28 päivän ansiosidonnaisen vapaan, joka voi alkaa yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Ajatuksellisesti tämä vastaa sitä osaa nykyisestä äitiysrahasta, joka maksetaan ennen lapsen syntymää.

Ansiosidonnainen vanhempainraha

Nykymallissa lapsen syntymän jälkeen pidettävät vanhempainvapaat jakautuvat 3 kuukauden mittaiseen äitiysrahaan, 6 kuukauden mittaiseen vanhempainrahaan ja noin 9 viikon mittaiseen isyysrahaan, joista kolme viikkoa voi pitää yhtä aikaa toisen vanhemman kanssa. Nykyisessä mallissa isyysrahapäiviä voi pitää siihen asti, kun lapsi täyttää 2 vuotta.

SDP:n mallissa ansiosidonnaista vanhempainrahakautta pidennetään porrastetusti 16 kuukauteen. Siihen edetään pidentämällä asteittain vanhemmille korvamerkittyjä päivärahajaksoja ja vanhempien kesken jaettavaa jaksoa. Tavoitteenamme on, että vapaat jakautuisivat nykyistä tasaisemmin sukupuolten välillä.

Ensimmäinen askel on ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentäminen vuoteen. Tämä toteutetaan siten, että kummallakin vanhemmalla on oikeus kolmen kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen, jonka lisäksi perheet voivat sopia kuuden kuukauden mittaisen vanhempainvapaajakson käyttämisestä haluamallaan tavalla. Vanhemmat voivat halutessaan käyttää 18 päivää ansiosidonnaista vanhempainrahaa yhtä aikaa joko heti lapsen syntymän jälkeen tai myöhemmin. Ansiosidonnaista osuutta on mahdollista käyttää perheen itse valitsemana ajankohtana kunnes lapsi täyttää 3 vuotta.

Perheet sopivat itse, miten vapaat pidetään. Yksinhuoltajan on mahdollista käyttää kaikki vapaajaksot itse. Lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kiintiöityä vapaajaksoa ei voi siirtää toiselle vanhemmalle, mutta esimerkiksi toisen vanhemman sairastuessa vapaita on mahdollista siirtää joustavasti.

SDP:n malli huomioi perheiden moninaisuuden ja kohtelee erilaisia perheitä yhdenvertaisesti.

Euromääräinen vanhempainraha

Nykymallissa vanhempainvapaan jälkeen jompikumpi vanhemmista voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Tältä ajalta on mahdollista hakea kotihoidon tukea, joka koostuu hoitorahasta ja hoitolisästä. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista.

SDP:n mallissa ansiosidonnaisen vapaan lisäksi perheet saavat käyttöönsä tasasuuruisen vanhempainrahavuoden, jonka aikana perheille maksetaan kuukausittain 600 euron suuruista vanhempainrahaa. Etuus on mahdollista jakaa joustavasti myös pidemmälle ajalle siten, että kokonaissumma pysyy samana, esimerkiksi siihen asti kun lapsi täyttä kolme vuotta. Vanhemmat voivat käyttää euromääräistä vanhempainrahaa samanaikaisesti kuukauden ajan. Euromääräistä vanhempainrahaa on myös mahdollista siirtää esimerkiksi isovanhemmalle, hänen jäädessä hoitamaan lasta.

Huomattava parannus nykymalliin on SDP:n mallin joustavuus. Euromääräinen vanhempainraha on kaikilta osin puolitettavissa ja jaettavissa eri pituisille jaksoille, ja sitä on mahdollista käyttää vapaasti valittuina ajankohtina kunnes lapsi täyttää 10 vuotta. Jako voi olla joustavakin ja mahdollistaa siten vaikkapa työhön paluun osa-aikaisesti. Ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa myös euromääräisen vanhempainrahan jälkeen tai euromääräisten jaksojen välillä.

Tasa-arvoa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista

Eniten SDP:n perhevapaamallista hyötyvät ne perheet, joissa molemmat vanhemmat käyttävät nykyistä tasa-arvoisemmin vanhempainvapaita ja perheet, joissa lapsi siirtyy päivähoitoon noin kahden ikävuoden jälkeen. Mallin joustavuudesta sekä perheen ja työn paremmasta yhteensovittamisesta hyötyvät kaikki perheet.

Perhevapaiden uudistaminen on yhteiskunnallisesti ja tasa-arvon toteutumisen kannalta niin merkittävä kysymys, ettei sitä ole varaa jättää tekemättä. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen sukupuolten välillä parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, miesten asemaa perheissä ja vanhempina sekä edesauttaisi lapsen mahdollisuutta molempien vanhempiensa läheisyyteen ja hoivaan pienestä pitäen. Siksi perhevapaiden uudistaminen yhdessä varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisen kehittämisen kanssa on SDP:n keskeinen tavoite seuraavalle hallituskaudelle.

image1.JPG

Avainsanat: Perhevapaauudistus, Vanhempainvapaa, Tasa-arvo, Yhdenvertaisuus, Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, SDP